3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup środka trwałego: Program komputerowy do projektowania odzieży -1 szt.

ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
ikonapdf  Załącznik nr 3. Wzór umowy
ikonapdf Regulamin udzielania zamowien na dostawy znegocjacjami i konkursem ofert
ikonapdf Zaproszenie do składania ofert